ΠΡΟΦΙΛ

ISO / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δραστηριότητες της ΑΤΕΚΕ οι οποίες περιλαμβάνονται στο σκοπό του Συστήματος Ποιότητας είναι:

“Σχεδιασμός, Μελέτη και Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Μεταλλικών Κτιρίων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Δομικών Έργων και Αντιεκρηκτικών Εγκαταστάσεων”
Ο στόχος της εταιρείας είναι να διακρίνεται μέσα στον έντονα ανταγωνιστικό χώρο στον οποίο κινείται, παρέχοντας πάντα ανταγωνιστικές και πιστοποιημένες υπηρεσίες σε ποιότητα που εξασφαλίζουν στους πελάτες της πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρία εφαρμόζει το Σύστημα Ποιότητας που καλύπτει όλες τις λειτουργίες της, το οποίο έχει σχεδιαστεί πάνω στις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

  • Να αποτελεί τη βάση της οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας.
  • Να διασφαλίζει με συστηματικό τρόπο τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της και μέσω του συστήματος αυτού να επιτυγχάνεται μείωση του τελικού κόστους για τον πελάτη.
  • Να εξασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών της παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες τους.
  • Να εξασφαλίζει τη σταθερότητα των χαρακτηριστικών του παραγομένου έργου.
  • Να εξασφαλίζει την άριστη αξιοποίηση του εξοπλισμού και του λογισμικού της εταιρίας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η ΑΤΕΚΕ δεσμεύεται για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, το οποίο αναθεωρείται και βελτιώνεται όταν χρειάζεται, από όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους συνεργατών και προμηθευτών.

Οι δραστηριότητες του ομίλου ΑΤΕΚΕ περιλαμβάνουν τα παρακάτω συστήματα ποιότητας:

ATEKE
ISO9001:2008
Σχεδιασμός, Μελέτη και Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Μεταλλικών Κτιρίων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Δομικών Έργων και Αντιεκρηκτικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστάσεων LPG. Συντήρηση, Λιτρομέτρηση και Σφράγιση Αντλιών.
ΔΟΜΙΚΗ
ISO9001:2008
Σχεδιασμός, Μελέτη και Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Μεταλλικών Κτιρίων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Δομικών Έργων και Αντιεκρηκτικών Εγκαταστάσεων. Διαχείριση Παραγωγής Πλαστικών Φρεατίων και Entry Boots σε Η/Μ Εγκαταστάσεις, σε Δεξαμενές και Αντλίες Καυσίμων. Διαχείριση Παραγωγής Ελαιοδιαχωριστήρα και Μεταλλικών Καλυμμάτων. Ογκομέτρηση Δεξαμενών.
ISO17025:2005
Ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ., να διενεργεί μετρήσεις, όπως καθορίζεται στο συνημμένο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης, το οποίο είναι δυνατό να τροποποιείται με αποφάσεις του Ε.ΣΥ.Δ.
PERIECO
ISO9001:2004
ISO14001:2008
OHSAS18001:2007
Διαχείριση Αποβλήτων ως Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων (πετρελαιοειδή, ελαιώδη απόβλητα, λάσπες από ελαιοδιαχωριστές και δεξαμενές καυσίμων, απορροφητικά υλικά και φίλτρα). Καθαρισμός Δεξαμενών Καυσίμων (σε πρατήρια καυσίμων και διυλιστήρια). Καθαρισμός και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων από Πετρελαιοειδή και Ελαιώδη Απόβλητα.
TOP